RaES - Energy Centre

Jsme aktivní nevládní expertní tým, koordinační a poradenské centrum pro region Jihomoravský kraj, subkoordinátor v České republice, koordinátor pro regionální a mezinárodní spolupráce a projekty.

Působíme ve spolupráci s experty řady oborů a vybranými EKIS ČEA (energetickými konzultačními a informačními středisky České energetické agentury) i s NNO (nevládními neziskovými organizacemi), zaměřenými na problematiku snižování energetické náročnosti, úspory energie a na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, na jejich ekonomiku a financování. Snažíme se sdružovat roztříštěné aktivity do synergie.

HLAVNÍ CÍLE:
V rámci regionů Moravy (i v dalších regionech ČR): za účelem environmentálního rozvoje regionů, mikroregionů a obcí iniciovat, koordinovat, a realizovat mikroregionální a regionální projekty s uplatněním obnovitelných a alternativních zdrojů energie včetně úspor energií komplexně v municipální a bytové oblasti, v průmyslu (včetně zavádění principů čistší produkce), i v rodinných domech. Včetně vyhledání a navržení nejvhodnějších finančních zdrojů v ČR i ze zahraničí, např. vhodných nízkoúrokových bankovních úvěrů vč. odkladu splátek, dotačních a grantových programů, prostředků CBC Phare, SAVE II, Altener, Sapard, ISPA ad.

PODPORA EXPORTU českých výrobků z oblasti obnovitelných zdrojů energií do zahraničí. Ve spolupráci s mezinárodní sítí OPET (obchodními komorami, vědeckotechnickými parky, Bussines Innovation Centers ad.).

TRANSFER informací, osvěty a vzorových projektů ze zahraničí do ČR. Doporučování hi-tech technologií v oblasti úspor energií a OZE. Vyhledávání mezinárodních grantů a dotačních programů pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.


OKRUHY ČINNOSTI:

KOORDINAČNÍ - Vyhledávání, iniciace a koordinace projektů, zaměřených na obnovitelné zdroje energie a úspory energií, přičemž snahou je doporučovat pouze efektivní výrobky s ověřenými parametry, tak aby byla podpořena kvalita a životnost.

REALIZAČNÍ - Zajišťování financování metodami EPC a EC, vyhledávání projektů vhodných pro financování z mezinárodních zdrojů.

EXPERTNÍ - Pomoc firmám i obcím. Zajištění auditů a energetických generelů, srovnávací studie variant, studie proveditelnosti, ekonomické analýzy a monitoring opatření, vedoucích ke snížení spotřeb energií a paliv i cenové relace obnovitelných zdrojů energií.

OSVĚTOVÁ - Semináře pro státní správu, bytová družstva – na konkrétní témata, po dohodě přímo v daném kraji, spádových městech, pro mikroregionální sdružení obcí. Semináře v rámci doprovodných programů veletrhů. Přednášky pro obyvatele měst a obcí.

PORADENSKÁ - PORADNA pro obce a jejich samosprávy, firmy, veřejnost – obyvatelé rodinných domů, družstevních domů, bytových domů.

PUBLIKAČNÍ - Spolupráce na propagaci OZE a úspor energií s mediálními partnery.

Za RaES – Energy Centre se na Vás těší

Miroslav Nejezchleb
ředitel.